Παροπλισμένο φορτηγό... Στην πόλη Τουκουμκάρι του Νέου Μεξικού..!

kenzotrufi:
“  This is the famous painted truck that can be found along route 66 in Tucumcari New Mexico
”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου