«Σιωπή ἐστί» Του Ευαγγέλου Πέππα.

Σιωπή ἐστί χάδι στό δάκρυ τοῦ πονεμένου,
Στὴν δοκιμασία, ἒλεος ἀναγκεμένου,
ὓλης, πνεύματος ἐμπεριεχομένης, δόσιμο ἀπλό,
δυστυχισμένου ἒμπονος ἐναγκαλισμός
ματιά δακρυσμένη στὰ μάτια, τοῦ ἐρωτηματικοῦ τοῦ πόνου,
Φῶς καὶ Φωτιά ἀπό στήθους
μεταγγιζόμενες σ΄ αὐτόν
σκέπασμα μυστικότητας δῆθεν ἐλαττωμάτων,
συγχωρημένων ἁμαρτιῶν μὴ κρίσις
φραγή ἒρευνας κρυβόμενης νομικίστικης ἀναφορᾶς
ἂφημα τῶν γεγονότων καὶ ἐνεργειῶν στὸν «Ἑγῶ εἰμί».

Ὧρες Σιωπῆς
Ὧρες Σιωπῆς, θαυμάτων γεννήματα
ἀδιαφήμιστων πράξεων, ἐσώψυχες πνευματικές ἀποστολές,
οὐράνιες προτροπές γιά
λεπτομερῆς ὀδοῦ ψυχῶν Θείων ἀναβάσεων,
νηπτικές ἐπαναστάσεις δογματικῶν γόρδιων δεσμῶν,
ἀσκητικής ἐπιγνώσεως Χάρις Δυνάμεων συντροφευμένης,
συγχωρέσεως δεδομένη εὐλογία,
ἒκφραση ἐκρήξεως νοερᾶς εὐχῆς,
καρποί μελιστάλακτων δακρύων,
ὠρίμανση ἒνθεου φιλοπονίας,
χαρμολύπης προσμονή καὶ ἀντάμωμα καὶ ἐναγκαλισμός,
γνωριμία μὲ τὸν Εἶναι μας,
σύζευξη χαρᾶς γάμου,
μαρτυρίου
καὶ ἐν τέλει Ἀνάστασης με Αὐτόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου